Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức đối chiếu, phân loại nợ năm 2021

17/12/2021

Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ đối chiếu, phân loại nợ năm 2021 với mục tiêu triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay đến 100% người vay vốn (có dư nợ gốc, lãi đến 31/12/2021), đồng thời qua đó đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng chính sách giúp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nắm được thực trạng nợ đã cho vay để đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa bàn cấp xã trong thời gian tới.

1. Thời gian thực hiện việc đối chiếu, phân loại nợ

- Từ ngày 01/01/2022, kết thúc chậm nhất ngày 31/5/2022.

2. Phạm vi đối chiếu

Đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo.

3. Hình thức đối chiếu

- Đối chiếu trực tiếp giữa cán bộ đối chiếu với người vay vốn.

- Để đảm bảo việc đối chiếu, phân loại nợ phản ánh đúng thực tế, khách quan và được giám sát chặt chẽ, việc đối chiếu, phân loại nợ được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu theo xã.

4. Thành phần tham gia đối chiếu

- Tại xã: CT UBND cấp xã quyết định thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ: Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên BĐD HĐQT cấp huyện làm Trưởng ban; Đại diện Ban giảm nghèo; các Hội đoàn thể nhận ủy thác; Trưởng Công an cấp xã; CBTD theo dõi địa bàn làm thư ký.

- Tổ đối chiếu, phân loại nợ: Gồm các thành phần: Cán bộ NHCSXH, Tổ trưởng Tổ TK&VV (hoặc chủ dự án), đại diện Hội đoàn thể nhận ủy thác, trưởng thôn. Trường hợp trên địa bàn có khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú thì thành phần mời thêm công an viên.

- Hộ vay vốn  khi đi đối chiếu nợ mang theo các giấy tờ như: Sổ vay vốn, Hợp đồng tín dụng hoặc các giấy tờ nhận nợ có liên quan, phiếu giao dịch, biên lai thu lãi kỳ gần nhất và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

 

                                                                               

NHCSXH Mộ Đức