Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1438/UBND-KT V/v khẩn trương tiếp nhận xi măng, giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng năm 2023 trên địa bàn huyện 29-09-2023
2 3836/QĐ-UBND Về việc cấp MTP bà Đoàn Thị Mai 29-09-2023
3 3834/QĐ-UBND V/v hỗ trợ chăm sóc ông Phạm Quốc Pháp 29-09-2023
4 3838/QĐ-UBND V/v trợ cấp NCT cô đơn hộ nghèo bà Nguyễn Thị Thanh 29-09-2023
5 3847/QĐ-UBND V/v điều chỉnh mức bà Nguyễn Thị Mười 29-09-2023
6 3846/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi ông Nguyễn Đậu 29-09-2023
7 3845/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi bà Hàng Thị Tuyết 29-09-2023
8 3843/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi bà Mai Thị Danh 29-09-2023
9 3842/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi ông Huỳnh Ngọc Lõa 29-09-2023
10 3837/QĐ-UBND V/v hỗ trợ chăm sóc bà Phạm Thị Thạnh 29-09-2023
11 3835/QĐ-UBND V/v trợ cấp NCT cô đơn hộ nghèo bà Huỳnh Thị Nghiệp 29-09-2023
12 3839/QĐ-UBND V/v trợ cấp NCT cô đơn hộ nghèo bà Phạm Thị Phượng 29-09-2023
13 3844/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi bà Trần Thị Kim Chung 29-09-2023
14 3841/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi ông Nguyễn Khóa 29-09-2023
15 3840/QĐ-UBND V/v trợ cấp người 80 tuổi bà Lê Thị Ninh 29-09-2023
16 3825/QĐ-UBND Về việc cấp MTP ông Nguyễn Văn Nhiên 28-09-2023
17 3819/QĐ-UBND Về việc MTP ông Nguyễn Mậu Duyên 28-09-2023
18 3824/QĐ-UBND Về việc cấp MTP bà Bùi thị Lê 28-09-2023
19 3820/QĐ-UBND Thôi hưởng BTXH bà Đặng Thị Hượt 28-09-2023
20 3803/QĐ-UBND V/v điều chỉnh mức ông Phạm Tý 28-09-2023
21 3806/QĐ-UBND V/v điều chỉnh mức ông Huỳnh Thành 28-09-2023
22 3812/QĐ-UBND V/v trợ cấp người đơn thân nuôi con bà Lê Thị Tình 28-09-2023
23 3813/QĐ-UBND V/v trợ cấp NKT bà Trần Thị Tâm 28-09-2023
24 3814/QĐ-UBND V/v trợ cấp NKT bà Trần Thị Quang 28-09-2023
25 3815/QĐ-UBND V/v trợ cấp NKT ông Lê Tuấn Dương 28-09-2023
26 3818/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng bà Nguyễn Thị Đuốt 28-09-2023
27 3823/QĐ-UBND Cấp MTP ông Trần Quang Ngọc 28-09-2023
28 3821/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng BTXH bà Ngô Thị Thành 28-09-2023
29 3822/QĐ-UBND Thôi hưởng BTXH ông Huỳnh Ngoạn 28-09-2023
30 3804/QĐ-UBND V/v điều chỉnh mức bà Nguyễn Thị Xuân 28-09-2023