Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
3 Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
4 Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
5 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
6 Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
7 Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
8 Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
9 Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giao thông Cấp huyện
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
12 Thủ tục trả lại tài sản TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện
13 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
14 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
15 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
16 Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện
17 Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện
18 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện
19 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện
20 Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện