Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Mộ Đức
 
STT Cơ quan, đơn vị Lãnh đạo Chức vụ SĐT

1

Văn phòng huyện Mộ Đức.

Bùi Quang Lập

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0255.3857563
Fax: 0255.3857563

2

Phòng Nội vụ huyện.

Lê Thái Huyên

Trưởng phòng

0255.3.857261

3

Phòng TC-KH huyện.

Trần Văn Tô

Trưởng phòng

0255.3.857238

4

Phòng VH&TT huyện.

Võ Việt Cường

Trưởng phòng

0255.3.857246

5

Phòng KT&HT huyện

Nguyễn Thanh Cường

Trưởng phòng

0255.3.857226

6

Phòng NN&PTNT huyện.

Nguyễn Ngọc Tưởng

Trưởng phòng

0255.3.857213

7

 Phòng TN&MT huyện

Lê Hồng Sa

Trưởng phòng

0255.3.857216

8

Phòng GD&ĐT huyện

Hoàng Triệu Nghĩa

Trưởng phòng

0255.3.857241

9

Phòng Tư pháp 

Phạm Minh Bạch

Trưởng phòng

0255.3.857030

10

Phòng Y tế 

Phan Trường Chinh

Trưởng phòng

0255.3.934962

11

Phòng LĐ-TB&XH

Lê Tuấn Tiến

Trưởng phòng

0255.3.857225

12

 Thanh tra huyện

Nguyễn Ngọc Anh

Chánh Thanh tra

0255.3.857268