Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Huy động nguồn lực để đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

15/05/2021

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đặc biệt tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó nhiệm vụ tập trung nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác là hết sức cần thiết.

       Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã tổ chức, triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền về huy động vốn nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện với lãi suất tiền gửi bằng với các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn, tuy nhiên số lượng tiền gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện rất hạn chế.

       Để tập trung nguồn vốn nhàn rỗi vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kêu gọi tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn thực hiện mở tài khoản tiền gửi, tham gia gửi tiền tiết kiệm với nhiều hình thức gửi linh hoạt, lãi suất bằng với các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn, nhằm góp phần tạo lập nguồn vốn để đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vì mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện nhà.

       Địa điểm gửi tiền: Tại UBND các xã, thị trấn theo lịch giao dịch cố định của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoặc tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Admin