Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại các Trường: MN, TN, THCS thuộc huyện Mộ Đức năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

26/07/2022

Có đính kèm file.

 

- File đăng ký dự tuyển. Đối tượng dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

admin

Tài liệu đính kèm: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT.pdf