Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo: Công bố công khai danh mục công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch sữ dụng đất nam 2022 của huyện Mộ Đức

18/11/2022 15:14    105

Có đính kèm file.

 

Admin

Tài liệu đính kèm: THONG BAO 1952 UBND HUYEN.pdf