Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - UBMTTQVN huyện ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện

24/08/2023 04:07    139

Sáng ngày 23/8/2023, UBMTTQVN huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Ngô Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng sự tham gia các đồng chí lãnh đạo các Hội đoàn thể huyện, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Ảnh - Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã cùng nhau ký vào bản giao ước phối hợp.

     Tại buổi lễ ký kết, Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã cùng nhau ký vào bản giao ước phối hợp trong sự chứng kiến của lãnh đạo huyện và Mặt trận các hội đoàn thể huyện.

     Mục tiêu Chương trình phối hợp  để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH.  Phối hợp huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Lồng ghép Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trong thực hiện các chủ trương với chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

     Nội dung phối hợp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện đối với tín dụng chính sách xã hội đến các tổ chức, cá nhân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tính nhân văn sâu sắc của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào “Mộ Đức chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Kế hoạch “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của NHCSXH và Quỹ “Vì người nghèo”. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

     Đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng xã hội. Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy, đề xuất với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi; hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tạo sinh kế, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kêu gọi, vận động các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội,... nhằm góp phần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục triển khai, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát động vận động phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội.  Phối hợp mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo”, các tài khoản các cuộc vận động ủng hộ khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp mở tại NHCSXH huyện để có thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

    Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp tuyên truyền, phổ biến các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, người lao động trong hệ thống NHCSXH tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm và hỗ trợ Nhân dân khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng xảy ra theo chủ trương vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.Chỉ đạo cán bộ các Tổ chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn thủ tục mở tài khoản tiếp nhận nguồn thu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các tài khoản các cuộc vận động ủng hộ khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.

Văn Trọng