Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

25/10/2023 14:55    40

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5151/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Để triển khai kịp thời Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn huyện biết, thực hiện. Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho người chấp hành xong án phạt tù nhằm giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Ảnh: Trưởng Công an huyện Mộ Đức triển khai Quyết định số 22 của TTCP

     Công an huyện chỉ đạo chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành và các đoàn thể liên quan tổ chức rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn trình Chủ tịch UBND xã cùng cấp xác nhận, chuyển cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm căn cứ cho vay để làm căn cứ cho vay.

Ảnh: Giám đốc NHCSXH huyện Mộ Đức triển khai Quyết định số 22 của TTCP

     Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát. Hướng dẫn về hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, việc gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

     Tham mưu bố trí vốn ngân sách địa phương cho vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

    Quản lý, huy động và sử dụng nguồn vốn, thực hiện cho vay đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Tập trung tổ chức cho vay đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin; tiếp cận, hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù hoàn thiện hồ sơ vay vốn để cho vay; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

    Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đến hội viên và Nhân dân biết để thực hiện và giám sát. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện tín dụng chính sách; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn, tuyên truyền phổ biến nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đến các đối tượng thụ hưởng, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Lâm - Phó chủ tịch UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ

     UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng thôn rà soát, xác nhận đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn thiệt thực hiệu quả.

Thu Sương