Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Giảm nghèo nhanh, bền vững – những khó khăn, thách thức

16/04/2014

Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu chung của...

  Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu chung của Đảng, Nhà nước và mong muốn của các tầng lớp nhân dân. Thực tế, trong nhiều năm qua huyện Mộ Đức cơ bản đã xóa được hộ đói, hoạt động giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả đáng kể nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

  Mặc dù kinh tế đất nước còn không ít khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn coi công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng. Vấn đề  an sinh xã hội, giảm nghèo là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của Chính phủ trong những năm qua. Đặc biệt, không ngừng bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo, nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng về công tác xóa đói giảm nghèo đã được ban hành để phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước.   Với Mộ Đức, đồng thời với mục tiêu tăng trưởng kinh tế thì hàng loạt các chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương, với nhiều nguồn lực và các giải pháp như: hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất; dạy nghề cho lao động nông thôn, hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư; hay hỗ trợ cho con em hộ nghèo học tại các trường dạy nghề, Trung cấp đến Đại học được vay vốn ưu đãi trong thời gian đi học đến khi có việc làm. Con em hộ nghèo được tạo công ăn việc làm, đi lao động ở nước ngoài được vay vốn ưu đãi, con em hộ nghèo học tại các cấp học đều được miễn giảm học phí; 100% người nghèo được cấp thẻ khám chữa bệnh; kịp thời cứu trợ đột xuất cho các đối tượng khó khăn do thiên tai, bão, lụt gây thiệt hại...   Những nỗ lực trên đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo của huyện, theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện đầu năm 2011 toàn huyện có hơn 6.000 hộ (chiếm tỷ lệ hơn 18%) đến năm 2012 giảm xuống còn gần 16,5% và cuối năm 2013 giảm còn hơn 3.000 hộ (chiếm tỷ lệ 10%). Mộ Đức đã có cách làm thí điểm và mang lại hiệu quả, chẳng hạn như chỉ đạo ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn huyện hợp đồng với con em hộ nghèo (có đủ tiêu chuẩn theo quy định) vào làm công tác bảo vệ trường, theo báo cáo thì rất nhiều trường học đã ủng hộ, thực hiện tốt chủ trương này; đặc biệt trong năm 2013 huyện đã chỉ đạo các địa phương xét chọn 13 hộ nghèo và giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn để họ thoát nghèo bền vững và kết quả là cuối năm 2013 có 11 hộ đã thoát nghèo, đây tuy là kết quả bước đầu nhưng hết sức khả quan, năm 2014 huyện tiếp tục xét chọn 18 hộ nghèo để đưa vào kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo bền vững.   Từ những kết quả nêu trên, chứng minh cho thấy hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm rất tích cực, trong 3 năm đã giảm 8%. Tuy nhiên, quá trình triển khai Chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện đã bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại và khó khăn, thách thức đó là: cũng còn có cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng về công tác giảm nghèo, thiếu nhất quán và lúng túng trong công tác điều hành, phối hợp; thêm vào đó là cán bộ làm công tác giảm nghèo vừa thiếu vừa hạn chế về trình độ năng lực. Công tác điều tra, thống kê, quản lý đối tượng người nghèo, hộ nghèo chưa được thường xuyên, còn nễ nang, dựa dẫm. Việc lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ nhiệm vụ giảm nghèo trên từng địa bàn có lúc có nơi chưa đồng bộ. Điều thực tế hết sức nan giải, đó là một bộ phận người nghèo chưa nhận thức đúng về trách nhiệm bản thân, thiếu quyết tâm vươn lên để vượt qua đói nghèo, rồi tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định dẫn đến thu nhập thấp, không có tích lũy; tư tưởng trông chờ ỷ lại, tự ty mặc cảm, chấp nhận đói nghèo như là số phận vẫn còn khá phổ biến trong một bộ phận nhân dân, trong đó có số chay lười lao động, vướng vào các tệ nạn cờ bạc, rượu chè. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan thuộc về ý thức, vấn đề đói nghèo vẫn bị chi phối bởi nguyên nhân khách quan dẫn đến nguy cơ nghèo và tái nghèo do điều kiện tự nhiên, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh…   Với mục tiêu tạo cơ hội phát triển để người nghèo, hộ nghèo ổn định và đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, vượt qua nghèo đói, vươn lên khá giả, giàu có, giảm thiểu tình trạng gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và mức sống giữa các nhóm dân cư. Trong thời gian đến, Mộ Đức tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định nhiệm vụ hàng đầu là làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, kịp thời phổ biến, công khai rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức và nhân rộng, phổ biến rộng rãi các điển hình tốt, những cách làm hay, các mô hình gia đình thoát nghèo vươn lên trở thành hộ khá và giàu.   Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của người dân về phấn đấu vượt nghèo vươn lên làm giàu. Vấn đề cốt lõi là giải quyết tốt mối quan hệ giữa lao động và việc làm bằng những định hướng cụ thể, như dạy nghề cho lao động nông thôn, hướng nghiệp cho thanh niên, nhất là tạo việc làm cho những thanh niên con em hộ nghèo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã học xong các trường dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học nhưng chưa có việc làm.   Đi đôi với những nhiệm vụ trên, cần có chính sách tính đến hộ nghèo đa chiều, tách nhóm hộ nghèo cô đơn, tàn tật, già yếu đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (hộ nghèo cứng) ra khỏi danh sách hộ nghèo để dễ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo định kỳ. Mặt khác, cần tổ chức cho người dân tham gia vào mọi hoạt động của chương trình giảm nghèo từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện ở địa bàn khu dân cư, thôn, tổ dân phố.   Phải khẳng định rằng, những thành tựu có được trong công tác xóa đói giảm nghèo là nhờ nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhiều cá nhân, chắc chắn rằng trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của hệ thống chính trị các cấpcũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững của huyện Mộ Đức trở thành hiện thực và đạt kế hoạch đã đề ra./.   Việt Cường

Tin liên quan