Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CÁC XÃ, THỊ TRẤN
 
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CÁC XÃ, THỊ TRẤN
(Kèm theo Công văn số           /UBND-NC, ngày      tháng        năm 2023 của UBND huyện)
 
 
 
TT
 
Họ và tên
Chức vụ và đơn vị công tác
Điện thoại
E-mail
Cố định Di động
 
I. Ở huyện
1.      
Phạm Ngọc Lân Chủ tịch UBND huyện   0914.011.001 pnlan-moduc@quangngai.gov.vn
2.      
Võ Lâm Phó Chủ tịch UBND huyện   0911.777.757 vlam-moduc@quangngai.gov.vn
3.       Ngô Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND huyện   0914.182.972 nvthanh-moduc@quangngai.gov.vn
4.       Nguyễn Thanh Tuấn Chánh VP HĐND&UBND huyện   0913.470.706 nttuan-moduc@quangngai.gov.vn
II. Ở xã – thị trấn
1.      
Đỗ Túc Chủ tịch UBND xã Đức Hòa 055.761.352 0365.097.414 dtuc-moduc@quangngai.gov.vn
2.      
Ngô Đức Thìn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa 055.761.352 0914.131.382 ndthin-moduc@quangngai.gov.vn
3.      
Đoàn Ngọc Hùng Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp   01276.869.668 hvnhu-moduc@quangngai.gov.vn
4.      
Nguyễn Quang Chính Chủ tịch UBND xã Đức Chánh 0553.938.252 0988.365.141 Nqchinh-moduc@quangngai.gov.vn
5.      
Trần Văn Ánh Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh   0905.711.892 Tvanh-moduc@quangngai.gov.vn
6.      
Trần Tấn Cúc Chủ tịch UBND xã Đức Thắng 0553.761.559 0982.004.614 ttcuc-moduc@quangngai.gov.vn
7.      
Nguyễn Tấn Việt Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thắng 0553.848.608 0985.171.358 ntviet-moduc@quangngai.gov.vn
8.      
Nguyễn Văn Năm Chủ tịch UBND xã Đức Thạnh 0553.857.281 0905.684.022 nvnam-moduc@quangngai.gov.vn
9.      
Trần Quang Thanh Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thạnh   01202.511.563 Tqthanh-moduc@quangngai.gov.vn
10.        
Nguyễn Văn Từ Chủ tịch UBND xã Đức Tân 0553.931.069 01268.506.027 nvtu-moduc@quangngai.gov.vn
11.        
Nguyễn Văn Thú Chủ tịch UBND xã Đức Phong 0553.932.364 0919.443.671 Nvthu-moduc@quangngai.gov.vn
12.        
Đinh Văn Bé Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phong   0911.737.679 Dvbe-moduc@quangngai.gov.vn
13.        
Võ Minh Quang Chủ tịch UBND xã Đức Minh 0553.857.280 0945.857.794 vmquang-moduc@quangngai.gov.vn
14.        
Lê Minh Việt Chủ tịch UBND xã Đức lợi 0553.760.830 0984.884.004 Lmviet-moduc@quangngai.gov.vn
15.        
Lê Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lợi   0984.191.041 Lvtien-moduc@quangngai.gov.vn
16.        
Mai Tấn Thành Chủ tịch UBND xã Đức Lân 0553.855.977 0905.383.393 Mtthanh-moduc@quangngai.gov.vn
17.        
Trần Thanh Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lân 0553.855.732 0914.046.468 Tthieu-moduc@quangngai.gov.vn
18.        
Nguyễn Bảy Chủ tịch UBND xã Đức phú 0553.857.304 0985.389.362 Nbay-moduc@quangngai.gov.vn
19.        
Nguyễn Giáp thìn Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phú   0978.747.063 Ngthin-moduc@quangngai.gov.vn
20.        
Huỳnh Văn Ảnh Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận   0947.735.577 Hvanh-moduc@quangngai.gov.vn
21.        
Nguyễn Vũ Trung Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận   0987.142.906 Nvtrung-moduc@quangngai.gov.vn
22.        
Nguyễn Thanh Cường Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức 0553.857.372 0913.190.179 Ntcuong-moduc@quangngai.gov.vn