Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1561/UBND-KT V/v công khai thông tin về nội dung của Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mộ Đức 19-10-2023
2 1480/UBND-KT V/v công khai thông tin về điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và đất sản xuất vật liệu xây dựng vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức 06-10-2023
3 424/TB-UBND Thông Báo: Công bố công khai bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mộ Đức 20-09-2023