Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
3. Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương: Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
4. Thủ tục công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
5. Thủ tục công nhận lại “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
6. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
7. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
8. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2
9. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2