Lượt truy cập: 2299887
Đang trực tuyến: 197
Ngày đưa:  26/01/2018 04:10:47 PM
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quang cảnh Hội nghị

          Sáng ngày 26/01/2018, UBND huyện Mộ Đức tổ chức họp bàn các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hôi trên địa bàn huyện năm 2018, do đồng chí Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; tham dự họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và các Ban đảng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể: Huyện đoàn, LHPN, CCB, Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan HC-SN thuộc huyện; đại diện lãnh đạo các ngành: Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng Đức Minh, phòng Cảnh sát PCCC số 3, Công ty Cổ phần điện huyện; Chánh, Phó Văn phòng HĐND&UBND huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị tập trung bàn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018. Trong đó huyện tập trung vào một số giải pháp chính như:   (1) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các Tổ hợp tác; (2) Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các cơ chế, chính sách; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý đầu tư; kiểm soát tài chính, ngân sách; (3) Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên, môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; (5) Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biển căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; (6) Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo vệ và chăc sóc sức khỏe nhân dân; (7) Thực hiện đầy đủ, toàn diện và kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là người có công cách mạng, dân tộc thiểu số và người nghèo; (9) Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Mộ Đức đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; (10) Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; (11) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân; (12) Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; (13) Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác tư pháp; (14) Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại,..
Tại Hội nghị này, UBND huyện thông qua Kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất chưa giao, đất chưa cho thuê, quỹ đất 5% trên địa bàn huyện.
Để tổ chức thực hiện hoàn thành, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, đồng chí Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện để xem xét, giải quyết./.
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ