Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

V/v đẩy mạnh triển khai phần mềm VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - eOffice

29/11/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN MỘ ĐỨC                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1210/UBND-VX                               Mộ Đức, ngày 25 tháng 11 năm 2016 V/v đẩy mạnh triển khai phần mềm văn phòng điện tử - eOffice                         Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện;                                              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.                     Qua theo dõi, báo cáo của phòng VH&TT huyện, trong thời gian qua việc triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử - eOffice tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả, góp phần hạn chế sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm vật tư văn phòng phẩm, kinh phí chuyển văn bản qua đường bưu điện giảm đáng kể, văn bản được chuyển tải một cánh nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo HĐND, UBND huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc trình ký, xử lý văn bản đến, đi chưa tuân thủ theo quy trình; các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa triển khai ứng dụng phần mềm eOffice trong nội bộ cơ quan, đơn vị; công tác theo dõi, quản lý, tiếp nhận văn bản chưa được thực hiện thường xuyên,…           Để triển khai ứng dụng tốt phần mềm văn phòng điện tử - eOffice trong thời gian đến, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:             1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: - Chủ động đẩy mạnh triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử - eOffice trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình; hạn chế sử dụng văn bản giấy, chuyển dần thói quen sử dụng văn bản giấy sang sử dụng văn bản điện tử trên phần mềm eOffice; chỉ in văn bản giấy khi dự thảo văn bản đã hoàn chỉnh, trình lãnh đạo cơ quan hoặc lãnh đạo HĐND, UBND huyện ký ban hành. - Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản trên phần mềm eOffice theo Quyết định số 4167/QĐ-UBND, ngày 14/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice trong công tác quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn huyện. - Hằng ngày, vào đầu giờ làm việc, các cá nhân tham gia hệ thống phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của mình để nhận văn bản và theo dõi, xử lý văn bản. - Từ ngày 01/01/2017, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt buộc phải triển khai ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình; các văn bản tham mưu, trình ký cho HĐND, UBND huyện được thực hiện thông qua phần mềm eOffice, không nhận văn bản tham mưu, trình ký qua email, đường bưu điện và đường thư tay như hiện nay. 2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu đăng ký thêm cá nhân tham gia sử dụng, ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice thì lập danh sách gửi về UBND huyện (qua phòng VH&TT huyện) để được cấp username và password để đăng nhập sử dụng phần mềm.           3. Giao Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức của cơ quan mình đẩy mạnh công tác tham mưu, trình ký, xử lý văn bản thông qua phần mềm eOffice.           - Từ ngày 01/01/2017, chỉ đạo bộ phận văn thư, bộ phận tổng hợp chỉ tiếp nhận văn bản tham mưu, trình ký của các ngành, địa phương thông qua phần mềm eOffice, tuyệt đối không tiếp nhận, phát hành qua email, đường bưu điện và đường thư tay như hiện nay.           - Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận, tham mưu, trình ký văn bản của các ngành, địa phương; định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo lãnh đạo huyện trong cuộc họp hội ý lãnh đạo huyện, trong cuộc họp UBND huyện định kỳ để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tổng hợp, gửi kết quả cho phòng Nội vụ huyện để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.           4. Giao phòng VH&TT huyện xây dựng kế hoạch triển khai nâng cấp, mở rộng hệ thống phần mềm eOffice, từng bước tiến đến liên thông với các phần mềm dùng chung của huyện, đặc biệt là phần mềm “một cửa hiện đại”; triển khai ứng dụng chữ ký số đối với văn bản tham mưu thông qua phần mềm eOffice.           - Theo dõi, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống phần mềm; tổ chức khai báo, quản trị người sử dụng; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai ứng dụng phần mềm eOffice, định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.           Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                               KT. CHỦ TỊCH - Như trên;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH - TT HĐND huyện; - CT, PCT UBND huyện; - UBMTTQVN huyện;                                                 (đã ký) - VP: C-PVP, CVTH; - Lưu: VT.                                                                                          Phạm Ngọc Lân

Related news