Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo: Về việc thời giang, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện

19/11/2020

Thông báo có file đính kèm.

.

tai-lieu-dinh-kem: 894-TB.pdf