Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển công chức cấp xã, chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Lân và Đức Lợi.

03/03/2020

Có file PDF đính kèm.