Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo: Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục MN, PT công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023

11/07/2023 14:26    966

Có đính kèm quyết định.

tai-lieu-dinh-kem: ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên.pdf