Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn 02 xã: Đức Hiệp, Đức Phú năm 2018

14/12/2018

Ngày 06/12/2018, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh được...

           Ngày 06/12/2018, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh được thành lập tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn 02 xã: Đức Hiệp, Đức Phú năm 2018.

         Qua kiểm tra, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn 02 xã: Đức Hiệp, Đức Phú năm 2018, Đoàn kiểm tra đã thống nhất đánh giá 02 xã đạt 19/19 tiêu chí. Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 02 xã Đức Phú, Đức Hiệp về đích nông thôn mới năm 2018, Đoàn kiểm tra yêu cầu 02 địa phương hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ một số tiêu chí như: giao thông, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự và tiếp cận pháp luật; đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian đến.