Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết Định: Về việc dấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Công trình: Quy hoạch khép kín khu dân cư để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức.

09/11/2021

Có đính kèm file.

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: 205-QĐ.pdf

Related news