Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết định công nhận kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2017

16/11/2017

Quyết định 5031/QĐ-UBND, ngày 16/11/2017 công nhận kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2017