Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Phòng Y tế huyện Mộ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu “mua sắm cân và thước đo để triển khai thực hiện Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề

02/08/2023 10:51    155

Có đính kèm mẫu Báo giá.

 

admin

tai-lieu-dinh-kem: YÊU CẦU BÁO GIÁ.pdf