Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn cho cơ sở về nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách

18/05/2023 11:35    193

Với dư nợ hiện nay hơn 451 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 hơn 28 tỷ đồng, doanh số giải ngân từ đầu năm gần 60 tỷ đồng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận nhiệm vụ ủy thác, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn toàn huyện.

      Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với 4 hội đoàn thể huyện (Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Huyện đoàn) tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách cho cán bộ Ban giảm nghèo, cán bộ Hội đoàn thể nhận nhiệm vụ ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV tại 13 xã, thị trấn. Các lớp tập huấn dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2023.

      Nội dung tập huấn bám sát với những việc làm thường xuyên hàng ngày, hàng tháng của các tổ, hội: Tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Hướng dẫn nghiệp vụ của Ban quản lý Tổ TK&VV, đánh giá thực trạng và giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo, Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động nhận uỷ thác cho vay; lưu trữ hồ sơ, sổ sách tại Hội đoàn thể, Tổ TK&VV; nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro.

      Học viên các lớp tập huấn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sôi nổi, qua tập huấn được cán bộ ngân hàng triển khai các chính sách tín dụng mới, nêu những tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn các phương pháp quản lý vốn hiệu quả, khoa học. Nhằm giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn nhanh chóng, sử dụng vốn thiết thực hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống./.

Văn Trọng