Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông tin về cho vay vốn đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

03/06/2021

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Nhằm phổ biến, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, góp phần hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mộ Đức thông tin một số nội dung liên quan đến chính sách cho vay ưu để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật.

Đề nghị các phòng, ban, ngành và các cơ quan liên quan quan tâm phối hợp tuyên truyền về chủ trương, chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân; tạo điều kiện để người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật nắm bắt, tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi; Đồng thời, chính quyền địa phương, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, ưu tiên bình xét đề nghị NHCSXH huyện cho vay đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật từ nguồn vốn tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ và văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Một số nội dung về cho vay đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật:

1. Đối tượng vay vốn

- Người lao động là người khuyết tật.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh (gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh): sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

2. Điều kiện cho vay vốn

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

+ Được thành lập và hoạt động hợp pháp;

+ Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

+ Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

+ Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật (nếu có).

  • Đối với người lao động:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

3. Mức cho vay

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

- Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

4. Lãi suất cho vay

Bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo: Hiện nay lãi suất cho vay đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật là 3,96%/năm.

5. Thời hạn cho vay tối đa: 120 tháng.

6. Điều kiện bảo đảm tiền vay

- Người lao động: Không khải đảm bảo tiền vay bằng tài sản (tín chấp).

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh: Vay từ 100 triệu đồng trở lên, phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật.

7. Thủ tục và quy trình cho vay: Cho vay trực tiếp tại trụ ở NHCSXH huyện.

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có xác nhận của UBND cấp xã về nơi thực hiện dự án;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp các giấy tờ sau: (i) Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (ii) Đối với Hợp tác xã là Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; (iii) Đối với Tổ hợp tác là Hợp đồng hợp tác; (iv) Đối với Hộ kinh doanh là Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Riêng Tổ hợp tác và Hộ kinh doanh có từ hai thành viên trở lên: Văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã do các thành viên ủy quyền cho một thành viên là người đại diện thực hiện các giao dịch liên quan đến vay vốn tại NHCSXH;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên được vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định:

(i) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật: Bản sao Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp;

(ii) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiếu số: Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do UBND cấp xã cấp, bản sao chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao động là người dân tộc thiếu số và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

- Các giấy tờ chứng minh về tải sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp khoản vay phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

b) Đối với người lao động:

Viết Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có xác nhận của UBND cấp xã theo nội dung: (i) Hiện đang cư trú hợp pháp tại địa phương; (ii) Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) gửi NHCSXH huyện hoặc gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại thôn, tổ dân phố nơi mà người vay vốn đang cư trú hợp pháp.

                                                                            

Nguyễn Minh Nở

 Giám đốc NHCSXH huyện

Admin