Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ chức triển khai cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt

02/07/2021

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 30/6/2021 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có văn bản số 6019/NHCS-TDSV về việc cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Theo đó, NHCSXH tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, cụ thể như sau:

1. Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên:

Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù) được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số l57/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay đối với học sinh, sinh viên.

2. Về cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm:

Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù) được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

3. Mức vay, thời hạn, hồ sơ, quy trình, thủ tục vay vốn...từng chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hiện hành của NHCSXH.

Ngoài ra, người chấp hành xong hình phạt tù phải có Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù hoặc Giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện của cấp có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp).

4. Thông tin xin liên hệ: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức, tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức. Số ĐT 02553933409, 02553930903.

Admin