Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mộ Đức đảm bảo công tác phòng chống dịch trong giao dịch ở các xã, thị trấn

11/05/2021

Thực hiện các văn bản quy định về phòng, chống dịch Covid 19 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã tổ chức, triển khai nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa triển khai hoạt động tín dụng chính sách đảm bảo an toàn, hiệu quả.

         Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức giao dịch lưu động theo lịch tại các xã, thị trấn ngoài trang bị khẩu trang, nước xác khuẩn, đảm bảo giãn cách số lượng người giao dịch, còn có kính chống giọt bắn nước bọt nhằm phòng ngừa tối đa dịch Covid 19. Việc làm này đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19, tạo niềm tin cho người dân đến điểm giao dịch xã để giao dịch.

 

Văn Trọng