Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020

06/07/2020

Sáng ngày 18.6, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020.

Theo đó, năm 2020, huyện phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh xuống mức 99,8 trẻ em nam /100 trẻ em gái. Địa bàn triển khai 13 xã, thị trấn trong huyện.

Để triển khai thực hiện, huyện đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao hiệu quả hoạt động vận đồng về can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục các đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc lựa chọ giới tính thai nhi; Thực hiện giáo dục về giới, bình đẳng giới với nội dung, hình thức thích hợp cho học sinh và sinh viên; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề, các chiến dịch , sự kiện truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh; Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát triển sản xuất và giám sát, kiểm tra định kỳ.

Qua đó nhằm duy trì có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

 

                                                                             

Thu Sương