Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Tổ Chức Hội Nghị Trực Tuyến Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Trung Ương, Tỉnh Và Huyện Ủy

06/12/2021

Sáng ngày 04/12/2021, Huyện ủy Mộ Đức đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai quán triệt các văn bản Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Minh Đạo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Phạm Ngọc Lân – PBT, Chủ tịch UBND huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có hơn 280 cán bộ, đảng viên tham dự quán triệt Nghị quyết.

Hình: Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Hình: Quang cảnh tại 13 điểm cầu Hội nghị trực tuyến.

Hình: đồng chí Phạm Ngọc Lân-PBT, Chủ tịch UBND huyện  báo cáo Nghị quyết tại Hội nghị.

      Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã được các báo cáo viên báo cáo Kết luận số 14, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 635 ngày 01/11/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm khóa 20 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa 19 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết số 03 –NQ/TU ngày 24/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư khóa 20 về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm khóa 20 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/11/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm khóa 20 về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 02 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 về phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thông qua quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy khóa XX và Huyện ủy khóa 28 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi, đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Văn Trọng