Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

19/07/2023 09:39    191

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp, vào cuộc của các ngành, các Hội đoàn thể ở huyện, xã, cùng với sự quyết tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) đã tổ chức triển các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mộ Đức.

     Doanh số giải ngân trong 6 tháng đạt 72.694 triệu đồng, cho 1.074 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, doanh số thu nợ đạt 39.931 triệu đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là chương trình hộ nghèo, cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2023 đạt 455.473 triệu đồng, với 8.219 khách hàng còn dư nợ, dư nợ tăng so với năm 2022 là 32.623 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ là 7,7%. Trong đó: có 13/13 xã, thị trấn tăng dư nợ so với cuối năm 2022. Một số xã có dư nợ tăng cao như: Đức Nhuận tăng 4.815 triệu đồng; Đức Hòa tăng 4.208 triệu đồng; Đức Phú tăng 4.065 triệu đồng,…xã có tăng trưởng dư nợ thấp nhất là Đức Thạnh tăng 370 triệu đồng. Nợ quá hạn đến 30/6/2023 là 651 triệu đồng, nợ quá hạn tăng 18 triệu đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,14%/tổng dư nợ. Nợ khoanh 512 triệu đồng, tăng so với cuối năm 2022 là 87 triệu đồng.

     6 tháng đầu năm NHCSXH huyện áp dụng nhiều giải pháp huy động tiền gửi, kết quả huy  động đạt 46.482 triệu đồng, tăng 2.582 triệu đồng so với năm 2022, đạt 71,7% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó: Huy động tại trụ sở ngân hàng: 20.598 triệu đồng, giảm 428 triệu đồng so với năm 2022; huy động tại điểm giao dịch xã đạt 10.665 triệu đồng, tăng 557 triệu đồng; huy động tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ TK&VV đạt 15.219 triệu đồng, tăng 2.453 triệu đồng so với năm 2022. Một số xã huy động cá nhân tăng cao so đầu năm: Đức Tân tăng 343 triệu đồng, Đức Thắng tăng 298 triệu đồng, Đức Lợi tăng 232 triệu đồng…một số xã giảm huy động: Thị trấn giảm 279 triệu đồng; Đức Nhuận giảm 166 triệu đồng, Đức Lân giảm 161 triệu đồng.

     Công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, kiểm tra nội bộ của NHCSXH được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách, hướng dẫn lưu trữ hồ sơ cho Cán bộ Ban giảm nghèo, cán bộ hội đoàn thể xã, trưởng thôn và BQL Tổ TK&VV được thực hiện tại 13 xã, thị trấn.

     Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 6 tháng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo theo hướng bền vững. Nhiều hộ gia đình nhờ có vốn vay đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thu nhập ổn định, tạo được tích lũy để trả nợ vay và tái đầu tư cho kỳ sản xuất tiếp theo. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, nhờ vay vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp khoảng 520 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, thoát cận nghèo, ổn định cuộc sống.

     Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, NHCSXH sẽ tiếp tục tập trung giải quyết cho vay các chỉ tiêu tín dụng được giao trong năm 2023. Đồng thời phối hợp với các địa phương, hội đoàn thể tổ chức đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung công tác huy động tiền gửi tiết kiệm nhằm huy động nguồn vốn vay cho các hộ chính sách trên địa bàn huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra sau cho vay; tập trung chỉ đạo các Tổ TK&VV tổ chức họp bình xét công khai, sinh hoạt Tổ đầy đủ theo quy ước hoạt động, tuyệt đối không được bỏ họp, họp bình xét mang tính hình thức.

Thu Sương