Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 100 tỷ đồng vốn vay ủy thác

22/10/2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã giải ngân cho vay gần 110 tỷ đồng, với 2.575 lượt hộ vay vốn các chương trình chính sách, nâng tổng dư nợ hiện nay lên hơn 362 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu các chương trình: Cho vay hộ cận nghèo hơn 66 tỷ đồng, với gần 1.400 lượt hộ vay; cho vay chương trình nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn 11 tỷ đồng, với 568 lượt hộ vay; cho vay giải quyết việc làm hơn 09 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 08 tỷ đồng.

HINH-1

Ảnh: hình 1: Quang cảnh một buổi giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tại điểm xã, thị trấn.

 Từ nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhờ đó trong 09 tháng đầu năm 2020, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 1.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo./.

 

Văn Trọng