Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức : Học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh

20/04/2023 09:35    238

Sáng ngày 20/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh với chủ đề "Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững".

Đồng chí Trần Minh Phúc – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên trực tiếp triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đạo – TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Báo cáo viên Huyện ủy; Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Trần Minh Phúc – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên trực tiếp triển khai, quán triệt 04 nội dung chính của Chuyên đề năm 2023 của tỉnh gồm:

Phần thứ nhất: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và yêu cầu xây dựng con người mới.

Phần thứ hai: Quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Phần thứ ba: Quảng ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Phần thứ tư: Một số lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa mới, con người mới.

Việc học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 nhằm thống nhất cao về nhận thức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Qua đó, sớm đưa nội dung chuyên đề vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những chủ trương mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa để văn hóa, con người Quảng Ngãi thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của tỉnh./.

admin