Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội Phụ nữ huyện thực hiện tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay

18/05/2023 11:48    239

Sau hơn 20 năm thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua Hội LH Phụ nữ huyện ngày càng tăng cao. Tính đến nay, tổng dư nợ do Hội LH Phụ nữ huyện quản lý là trên 187 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42% tổng dư nợ toàn huyện, với số hội viên đang vay vốn là 3.350 hộ, mạng lưới với 81 tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Đi đôi với việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, nhằm kịp thời đáp ứng vốn cho người dân, Hội phụ nữ luôn quan tâm công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục rà soát củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, phối hợp tăng cường nhiều biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, chiếm dụng, xử lý các trường hợp có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, dây dưa không trả nợ; đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh, củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp Hội cơ sở; tích cực phối hợp với Tổ đôn đốc thu hồi nợ xã để tìm biện pháp xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng. Nhờ đó, chất lượng dư nợ ủy thác đến nay được nâng lên rõ rệt, nợ quá hạn do Hội quản lý chiếm 67 triệu đồng, với tỷ lệ là 0,04%.

Bên cạnh đó trong năm 2023, Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, kiểm tra hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, lồng ghép hướng dẫn các mộ hình chăn nuôi, trồng trọt cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế. Công tác tuyên truyền nhận tiền gửi tiết kiệm đối với thành viên vay vốn thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nhằm tạo thói quen tích góp tiết kiệm, tích lũy nguồn vốn trả nợ gốc và lãi; đồng thời, tạo thêm nguồn vốn để mở rộng cho vay, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính đến nay, số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên do Hội huyện quản lý hơn 6,8 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn vay, các cấp Hội có điều kiện làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của hội viên, mang lại quyền lợi kinh tế thiết thực cho người dân nói chung và hội viên phụ nữ tại địa phương… Hội Phụ nữ từ huyện đến xã chủ động lồng ghép chương trình này vào hoạt động của Hội, đã thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

Kết quả thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong những năm qua đã có những tác động tích cực, trở thành động lực trong công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo ở Mộ Đức có vốn sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống, thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.

                                                     

 

Văn Trọng