Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa

25/10/2017

Chiều ngày 24/10/2017, UBND huyện Mộ Đức đã tổ chức cuộc họp để bỏ phiếu thông qua đạt chuẩn nông thôn mới 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa. Đồng chí Vũ Nhân, phó Chủ tịch UBND huyện, tham dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Lâm, phó Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện.

Theo kết quả thẩm tra của Văn phòng nông thôn mới huyện Mộ Đức đến thời điểm ngày  05/10/2017, cả 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa cơ bản đạt 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Các  xã đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của các tiêu chí đảm bảo yêu cầu theo quy định. Đối với xã Đức Hòa, tổng kinh phí được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới  hơn 58 tỷ đồng, đến nay đã được phân bổ hơn 38 tỷ đồng, kinh phí còn lại cần giải ngân trong thời gian tới là gần 16 tỷ đồng. Đối với xã Đức Thạnh, tổng kinh phí được hỗ trợ là hơn 53 tỷ đồng, đã được phân bổ gần 32 tỷ đồng, số kinh phí còn lại cần giải ngân là hơn 20 tỷ đồng. Đối với nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của 2 xã, các xã đã xây dựng kế hoạch trả nợ đọng trong xây dựng cơ bản, rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ và đã có kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản một cách công khai, công bằng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để.   Tại cuộc họp, các đại biểu, các ngành đã tập trung góp ý, đánh giá các tiêu chí của 2 xã. Qua rà soát, đánh giá, các đại biểu đã cơ bản thống nhất, đánh giá cao các tiêu chí đã đạt được của 2 xã. Kết quả bỏ phiếu, với 100% phiếu tán thành, thông qua kết quả các tiêu chí, thống nhất công nhận 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa đạt xã nông thôn mới.   Trên căn cứ  kết quả bỏ phiếu thông qua đạt xã nông thôn mới cho 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa, UBND huyện sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh thông qua và công nhận đạt chuẩn NTM cho 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa trong thời gian tới./. Văn Trọng