Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Ông Nguyễn Minh Đạo - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy.

Điện thoại: 0905.107.010

2. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực -  Chủ tịch HĐND huyện.

 Điện thoại: 0918.987.858

3. Ông Phạm Ngọc Lân - Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện.

 Điện thoại: 0 914.011.001

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực -  Chủ tịch HĐND huyện.

 Điện thoại: 0918.987858

2. Ông Trần Ngọc Nam - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại 0909.579.900

3. Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng ban KT-XH HĐND huyện.

Điện thoại 0983.765.855

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh  - Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

Điện thoại 0384.829.315

5. Ông Nguyễn Kha - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Điện thoại 0935.444.609

6. Ông Nguyễn Thị Dung - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Điện thoại: 0384.650.747

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Phạm Ngọc Lân - Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện.

 Điện thoại: 0 914.011.001

2. Ông Võ Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Điện thoại: 0911.777.757

3. Ông Ngô Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 0914.182.972

 

THÔNG TIN CÁC THÀNH VIÊN UBND HUYỆN MỘ ĐỨC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

Điện thoại: 0978.752.028

2. Ông Võ Văn Đãi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an

huyện;

Điện thoại: 0914.134.048

3. Ông Lê Thái Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng cơ

quan Tổ chức - Nội vụ huyện;

Điện thoại: 0915.984.777

4. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng

cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện;

Điện thoại: 0946.060.516

5. Ông Lê Tuấn Tiến - Huyện ủy viên, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện;

Điện thoại: 0983.8570014

6. Ông Nguyễn Thanh Cường - Huyện ủy viên, Trưởng phòng KT&HT

huyện;

Điện thoại: 0913.190.179

7. Ông Bùi Quang Lập - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng huyện;

Điện thoại: 0977.573.119

8. Ông Trần Văn Tô - Huyện ủy viên, Trưởng phòng TC-KH huyện;

Điện thoại: 0943.085.289

9. Ông Nguyễn Ngọc Tưởng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT

huyện;

Điện thoại: 0911.284.949

10. Ông Lê Hồng Sa - Huyện ủy viên, Trưởng phòng TN&MT huyện;

Điện thoại: 0914.248.230

11. Ông Võ Việt Cường - Huyện ủy viên, Trưởng phòng VH&TT huyện;

Điện thoại: .0913.454.807

12. Ông Phạm Minh Bạch - Trưởng phòng Tư pháp huyện;

Điện thoại: 0935.393.055

13. Ông Phan Trường Chinh - Trưởng phòng Y tế huyện;

Điện thoại: 0905.079.507

14. Ông Hoàng Triệu Nghĩa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Điện thoại: 0987.120.340

 

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 351

total-visitor: 1890544

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0