Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC


UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

dia-diem-tru-so: Tổ dân phố I, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3820254 - Fax: -

Email: moduc@quangngai.gov.vn