Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Mộ Đức
 
STT Cơ quan, đơn vị Lãnh đạo Chức vụ SĐT

1

Văn phòng huyện Mộ Đức.

Bùi Quang Lập

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0255.3857563
Fax: 0255.3857563

2

Phòng Nội vụ huyện.

Lê Thái Huyên

Trưởng phòng

0255.3.857261

3

Phòng TC-KH huyện.

Trần Văn Tô

Trưởng phòng

0255.3.857238

4

Phòng VH&TT huyện.

Võ Việt Cường

Trưởng phòng

0255.3.857246

5

Phòng KT&HT huyện

Nguyễn Thanh Cường

Trưởng phòng

0255.3.857226

6

Phòng NN&PTNT huyện.

Nguyễn Ngọc Tưởng

Trưởng phòng

0255.3.857213

7

 Phòng TN&MT huyện

Lê Hồng Sa

Trưởng phòng

0255.3.857216

8

Phòng GD&ĐT huyện

Hoàng Triệu Nghĩa

Trưởng phòng

0255.3.857241

9

Phòng Tư pháp 

Phạm Minh Bạch

Trưởng phòng

0255.3.857030

10

Phòng Y tế 

Phan Trường Chinh

Trưởng phòng

0255.3.934962

11

Phòng LĐ-TB&XH

Lê Tuấn Tiến

Trưởng phòng

0255.3.857225

12

 Thanh tra huyện

Nguyễn Ngọc Anh

Chánh Thanh tra

0255.3.857268