Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
241 1677/UBND-TCD Về việc giao nhiệm vụ cho Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện 02-12-2021
242 1678/UBND-TCD Về việc tham mưu xử lý nội dung đơn của công dân 02-12-2021
243 1679/UBND-TCD Về việc giao nhiệm vụ cho phòng TNMT huyện 02-12-2021
244 1680/UBND-NC Về việc trả lời đơn và hướng dẫn công dân 02-12-2021
245 1681/UBND-KT Về việc phân công thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng chống bệnh virus khảm lá sắn tỉnh Quảng Ngãi 02-12-2021
246 1668/UBND-VX Về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 635-KL/TU 01-12-2021
247 1669/UBND-VX Về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 01-12-2021
248 1670/UBND-KT Về việc đính chính thông tin tại Thông báo số 599/TB-UBND, ngày 23/6/2021 của UBND huyện Mộ Đức 01-12-2021
249 1657/UBND-NC Về việc góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 30-11-2021
250 1621/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Nghị sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 30-11-2021
251 1655/UBND-VX Về việc tham gia góp ý kiến xây dựng mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-11-2021
252 1656/UBND-KT Về việc xác định kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp mặt bằng xây dựng dự án khu sản xuất nông nghiệp sạch, thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh 30-11-2021
253 1657/UBND-NC Về việc góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 30-11-2021
254 17192/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt Phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình: Tuyến đường nội vùng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Đức Phong, huyện Mộ Đức 30-11-2021
255 17174/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường TH Bồ Đề: Khối hiệu bộ và các phòng học bộ môn 30-11-2021
256 17166/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi) dự án: Tuyến đường Đức Tân (Quẹo Thừa Xuân) - Quốc lộ 24 (đoạn nội thị) 30-11-2021
257 17167/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Đức Lân, hạng mục: Dãy 06 phòng học bộ môn và Khu nhà ăn bán trú 30-11-2021
258 17168/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường TH Đức Thạnh, hạng mục: Dãy 10 phòng học bộ môn 30-11-2021
259 17169/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường MN Đức Nhuận : Khối hiệu bộ (cơ sở 2) . 30-11-2021
260 17170/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường TH Tú Sơn: Khu nhà ăn bán trú 30-11-2021
261 7171/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Đức Phong, hạng mục: Khối hiệu bộ 1 30-11-2021
262 17173/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt danh mục khuyến nông năm 2022 30-11-2021
263 17172/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường THCS Đức Lân, hạng mcuj: Sửa chữa 06 phòng học 30-11-2021
264 17174/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường TH Bồ Đề: Khối hiệu bộ và các phòng học bộ môn 30-11-2021
265 17175/QĐ-UBND. Về việc Phê duyệt đơn vị Tư vấn nhận thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dư án: Tuyến Đường Đức Tân (quẹo Thừa Xuân - Quốc lộ 24 30-11-2021
266 1658/UBND-KT Về việc xác định giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp và giao đất tái định cư tại Khu dịch vụ và dân cư An Phú, trung tâm thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức 30-11-2021
267 1659/UBND-KT Về việc tham gia thẩm định đề xuất đầu tư dự án: Cơ sở cơ Khi Hà Vân (lần 2) 30-11-2021
268 1660/UBND-KT Về việc ý kiến về chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2021 30-11-2021
269 1661/UBND-KT Về việc cắt điện để di dời đường dây 22kv năm trong phạm vi dự án Trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa đóng mới thùng ô tô chuyên chở hàng nông sản xuất khẩu tại CCN Thạch trụ, huyện Mộ Đức 30-11-2021
270 1662/UBND-KT Về việc rà soát khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công tuyến Cao tốc Quảng Ngãi - Bình Định và bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản 30-11-2021

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 609

total-visitor: 1890447

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0