Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
161 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
162 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
163 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
164 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
165 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
166 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
167 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
168 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
169 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
170 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
171 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
172 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
173 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
174 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoà Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
175 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
176 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
177 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo vệ môi trường Cấp huyện
178 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
179 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo vệ môi trường Cấp huyện
180 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện