Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
141 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
142 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
143 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
144 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hộ tịch Cấp huyện
145 Thủ tục cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
146 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
147 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
148 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
149 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
150 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
151 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
152 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
153 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
154 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
155 Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
156 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
157 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
158 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được): Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
159 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
160 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện