Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
61 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực người có công Cấp huyện
62 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Cấp huyện
63 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
64 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực người có công
65 Thủ tục thành lập hội Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
66 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
67 . Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
68 . Thủ tục đổi tên hội: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
69 Thủ tục hội tự giải thể Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
70 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực về hội Cấp huyện
71 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
72 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
73 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
74 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
75 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
76 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
77 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
78 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp huyện
79 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
80 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện