Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
121 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
122 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
123 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
124 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
125 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
126 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
127 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
128 Thủ tục đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
129 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
130 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
131 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
132 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
133 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
134 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
135 Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
136 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực người có công Cấp huyện
137 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực chứng thực Cấp huyện
138 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
139 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện
140 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Cấp huyện