Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
101 Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Cấp huyện
102 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Cấp huyện
103 Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
104 Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
105 Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
106 Thủ tục đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
107 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
108 Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
109 Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
110 Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
111 Thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm Cấp huyện
112 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai
113 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất): Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
114 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
115 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
116 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
117 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
118 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
119 . Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
120 . Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện