Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
81 Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
82 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
83 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
84 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
85 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
86 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất): Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
87 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng): Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
88 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng): Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
89 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Đất đai Cấp huyện
90 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện): Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
91 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
92 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
93 Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
94 Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
95 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
96 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
97 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
98 Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX Cấp huyện
99 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Cấp huyện
100 Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Cấp huyện