Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
41 Thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đấu thầu Cấp huyện
42 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đấu thầu Cấp huyện
43 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đấu thầu Cấp huyện
44 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Cấp huyện
45 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực phòng chống, tệ nạn xã hội Cấp huyện
46 . Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực phòng chống, tệ nạn xã hội Cấp huyện
47 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực phòng chống, tệ nạn xã hội Cấp huyện
48 Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực xuất bản Cấp huyện
49 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực xuất bản Cấp huyện
50 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực thư viện Cấp huyện
51 Thủ tục mua hóa đơn lẻ Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực quản lý công sản Cấp huyện
52 Thủ tục mua quyển hóa đơn Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực quản lý công sản Cấp huyện
53 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo vệ môi trường Cấp huyện
54 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo vệ môi trường Cấp huyện
55 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tài nguyên nước Cấp huyện
56 Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Cấp huyện
57 Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Cấp huyện
58 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động Cấp huyện
59 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức LĨNH VỰC an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cấp huyện
60 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức LĨNH VỰC an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cấp huyện