Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
35/HĐND-VP 31/8/2018 Về việc có ý kiến đối với việc chuyển đổi vị trí công tác công chức xã, thị trấn
23/NQ-HĐND 20/12/2017 Về Kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
22/NQ-HĐND 20/12/2017 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
21/NQ-HĐND 20/12/2017 về Kế hoạch đầu tư công năm 2018
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018
19/2017/NQ-HĐND 20/12/2017 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
62/BC-HĐND 15/12/2017 Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2017
61/BC-HĐND 15/12/2017 Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HDND huyện, các Ban HDND huyện trong năm 2015 và năm 2016
58/BC-HĐND 13/12/2017 Tồng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HDND huyện cuối năm 2017
57/BC-BKTXH 13/12/2017 Thẩm tra báo cáo kiểm điểm kết quả điều hành của UBND huyện năm 2017
56/BC-BKTXH 13/12/2017 Về việc hoạt động của Ban KT-XH HDND huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018
55/BC-BKTXH 13/12/2017 Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018
54/BC-BKTXH 13/12/2017 Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN năm 2017; dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NS địa phương và phương án phẩn bổ ngân sách năm 2018
53/BC-BKTXH 13/12/2017 Thẩm tra về ình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018
52/BC-BPC 12/12/2017 Thẩm tra báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác thực hành tiết kiệm , chống lãng phí năm 2017 và giải pháp thực hiện năm 2018
51/BC-BPC 12/12/2017 Thẩm tra báo cáo công tác năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức
50/BC-BPC 12/12/2017 Thẩm tra báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộ Đức
49/BC-BPC 12/12/2017 Thẩm tra báo cáo công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Mộ Đức
48/BC-BPC 12/12/2017 Tình hình hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức năm 2017, chương trình công tác năm 2018
47/BC-BPC 12/12/2017 Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
  1    2    3    4     / tổng số 77 văn bản