Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
41 Thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đấu thầu Cấp huyện
42 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đấu thầu Cấp huyện
43 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực đấu thầu Cấp huyện
44 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Cấp huyện
45 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực phòng chống, tệ nạn xã hội Cấp huyện