Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
12 Thủ tục trả lại tài sản Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo trợ xã hội Cấp huyện
13 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
14 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện
15 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bồi thường nhà nước Cấp huyện