Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
51 Thủ tục mua hóa đơn lẻ Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực quản lý công sản Cấp huyện
52 Thủ tục mua quyển hóa đơn Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực quản lý công sản Cấp huyện
53 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo vệ môi trường Cấp huyện
54 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực bảo vệ môi trường Cấp huyện
55 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Dịch vụ công cấp 2 UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực tài nguyên nước Cấp huyện