Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
3. Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương: UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
4. Thủ tục công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
5. Thủ tục công nhận lại “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
6. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
7. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
8. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông
9. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND huyện Mộ Đức Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin và Truyền thông