Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
11/2017/NQ-HĐND 19/7/2017 V/v quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HDND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021
07/NQ-HĐND 19/7/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 25/NQ-HDND, ngày 27/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyenj Mộ Đức, giai đoạn 2016- 2020
06/NQ-HĐND 19/7/2017 Về việc quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở huyện Mộ Đức giai đoạn 2016 -2020
03/NQ-HĐND 19/7/2017 Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
09/QĐ-HĐND 18/4/2017 Về việc thành lập Đoàn giám sát của Ban KTXH HDND huyện về giám sát việ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 và hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Mộ Đức
06/QĐ-HĐND 11/4/2017 Về việc thành lập Đoàn giám sát của ban KT-XH HDND huyện vè giám sát việc tiếp tục củng cố, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học ở các trường đã đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện
01/BC-HĐND 20/2/2017 Tình hình hoạt động của Thường trực HDND huyện tháng 01/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017
01/NQ-HĐND 24/1/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát của thường trực hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức năm 2017
01/TB-HĐND 18/1/2017 Về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án KCH trường MN và trường TH trên địa bàn huyện Mộ Đức, giai đoạn 2016 - 2020
26/NQ-HĐND 27/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Mộ Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/NQ-HĐND 27/12/2016 Về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức, giai đoạn 2016 - 2020
24/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc Ban hành Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mộ Đức, giai đoạn 2016-2020
22/BC-HĐND 30/11/2016 Cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 30/11/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/QĐ-HĐND 25/8/2016 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 26/7/2016 PHê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2015
15/NQ-HĐND 26/7/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi NSNN huyện năm 2016
14/2016/NQ-HĐND 26/7/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016
10/NQ-HĐND 21/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên UBND huyện Mộ Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/2016/NQ-HĐND 23/3/2016 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
  1    2    3     / tổng số 45 văn bản