Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1276/UBND-NC 4/12/2017 V/v trả lời, cung cấp chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của Toà án nhân dân huyện
1275/UBND-VX 4/12/2017 V/v triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thu quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018
1274/UBND-VX 4/12/2017 V/v triển khai thực hiện kết luận số 462-KL/TU ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
1269/UBND-NC 1/12/2017 V/v đề nghị xem xét tạm dừng cử công chức đi học lớp cao cấp lý luận Chính trị
18/NQ-HĐND 9/11/2017 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2016 -2021
17/NQ-HĐND 9/11/2017 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2020
16/NQ-HĐND 9/11/2017 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Ban KTXH của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021
15/NQ-HĐND 9/11/2017 Về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban KT-XH của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021
14/NQ-HĐND 9/11/2017 Về việc chấp nhận việc đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu
13/NQ-HĐND 9/11/2017 V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện Mộ Đức Khoá IX, nhiệm kỳ 2016 -2021
12/NQ-HĐND 9/11/2017 Về việc miễn chức ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021
11/2017/NQ-HĐND 19/7/2017 V/v quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HDND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021
07/NQ-HĐND 19/7/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 25/NQ-HDND, ngày 27/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyenj Mộ Đức, giai đoạn 2016- 2020
06/NQ-HĐND 19/7/2017 Về việc quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở huyện Mộ Đức giai đoạn 2016 -2020
03/NQ-HĐND 19/7/2017 Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
09/QĐ-HĐND 18/4/2017 Về việc thành lập Đoàn giám sát của Ban KTXH HDND huyện về giám sát việ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 và hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Mộ Đức
06/QĐ-HĐND 11/4/2017 Về việc thành lập Đoàn giám sát của ban KT-XH HDND huyện vè giám sát việc tiếp tục củng cố, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học ở các trường đã đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện
01/BC-HĐND 20/2/2017 Tình hình hoạt động của Thường trực HDND huyện tháng 01/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017
01/NQ-HĐND 24/1/2017 Nghị quyết về chương trình giám sát của thường trực hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức năm 2017
01/TB-HĐND 18/1/2017 Về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án KCH trường MN và trường TH trên địa bàn huyện Mộ Đức, giai đoạn 2016 - 2020
  1    2    3     / tổng số 56 văn bản